Ремонт Строй Консулт ЕООД

Фирмата:

 • Предлага високо качество на извършените работи.

 • Кратки срокове за изпълнение.

 • Изготвяне на договор, количества, анализи, цени.

 • Доставка на необходимите материали и техника.

 • Постоянен технически контрол на обекта.

Управление на проекти

Предлагаме абонаментна поддръжка на сгради и техническите съоръжения в тях като училища, детски градини, ведомства, хотели, заведения, офиси, кооперации.

 

Освен това се занимаваме и със:

 • електроинсталации

 • водопровод и канализация

 • отоплителни  инсталации

 • покриви

 • дограми

 • Аварийни ремонти.

 • Консултации,огледи и оферти.

Ремонт Строй Консулт ЕООД

 

 Проучвателни проектни работи


    • Бюджет на строителството -сметки и цени
    • Изготвяне на тръжни книжа и провеждане на процедури
    • Договаряне и възлагане на строителството
    • Законосъобразно започване на строителството

 

    • Въвеждане в експлоатация
    • Приемно – предавателни процедури

    • Ръководство и отчитане на строителството
    • Инвеститорски контрол
    • Документиране на строителството
 

Анализ на нови и изпълнени строително-монтажни работи


    • Анализ на проектната осигуреност и съответствието на изпълнените СМР с проектите.
    • Анализ на законосъобразното започване на строителството
    • Анализ на договорите и изпълнението им.
    • Анализ на ценообразуването.
    • Документиране

ГАЛЕРИЯ ОБЕКТИ