Разрешаване на строителството

   1. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
     2. Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект
     3. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.
     4. Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.
     5. Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.
     6. Разрешението за строеж се издава за целия строеж.
     7. Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата - при условие, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството
     8. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.
     9. Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на т.8, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.
     10. При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. 
     11. Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:
          1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план
          2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита
          3. са несъвместими с предназначението на територията
          4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания

          5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията
          6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа
          7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения
          8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
         9. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения  са недопустими.
        10. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
        11. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската (районната) администрация.