СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ

Инвестиционните проекти се одобряват от главният архитект на общината. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване. Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация, областната администрация.     В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие. Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.
     Възложителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван пред органа по чл. 216, ал. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.
     Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:    

     a) документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
     б) виза за проектиране 
     в) три копия от инвестиционния проект 
     г) административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон
     д) оценка за съответствието

     е) разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.
     ж) Положително становище на органите за пожарна безопасност
     Оценката за съответствие по подточка "ж)" обхваща проверка за съответствие със:
     1. предвижданията на подробния устройствен план
     2. правилата и нормативите за устройство на територията
     3. взаимната съгласуваност между частите на проекта
     4. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
     5. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако обектът има такива.
     Оценката за съответствие се извършва:
     1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация
     2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана проектанта