За какво не се изисква проект за издаване на разрешение за строеж?

 • Външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;

 • Подменяне на покривни материали;

 • Вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата, не се премахват съществуващи зидове, не се изграждат отвори, които засягат конструкцията на сградата, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

 • Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

 • Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променят трасетата и техническите характеристики; ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;

 • Реставрация и консервация на фасади на сгради – паметници на културата, които не са от световно или национално значение;

 • Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни;

 • Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";

 • Оранжерии с площ до 200 кв. м;

 • Басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

 • Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

 • Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;

 • Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;

 • Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;

 • Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;