Ценообразуване

При формирането на единичната цена, са взети в предвид всички необходими ресурси (труд, материали и механизация) съобразно изискванията на МРРБ за оценка на инвестиционни проекти.

Съгласно горепосочената методика начисленията върху единичните цени са както следва:

 • минимална часова ставка  - 7,50 лева

 • доставно складови и транспортни  разходи – от 10 % до 20%

  • (процентното изменение е под влияние на съвкупност от различни фактори )

 • допълнителни разходи в/у труд - от 80 % до 130%

  • (формира се под влиянието на преки и косвени фактори)

 • допълнителни разход в/у лека механизация – 100 %

 • допълнителни разход в/у тежка механизация - 30 %

 • печалба - 10 %

 • ДДС - 20%

Допълнителните разходи или т.нар. начисления - представляват процентно изражение на средствата необходи за осигуровките на работниците и поддръжката на механизацията

Горепосочените проценти биха могли да бъдат променяни съобразно Вашите условия. 

 

Цените на СМР, в т. ч. и цени на материали, труд и механизация, се договарят свободно. Няма упълномощена държавна или обществена институция в Р България, която да определя цени или разходни норми в строителството.

Груб строеж
Ремонт Строй Консулт ЕООД

Средната ориентировъчна цена за груб строеж на къща е около 80-100 евро/м2. Това е  ГРУБИЯ СТРОЕЖ  по  конструкция ( РЗП + основи + покрив).

Ремонт баня и тоалетна
Ремонт Строй Консулт ЕООД