ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

 

 

1. Възлагане от страна на възложителя, на проектанта, извършването предварително устройствено проучване за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея

2.  Съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект, с зададена фаза на проектирането. Фазите на проектиране са:
     a) Идеен проект
     b) Технически проект
     c) Работен проект (работни чертежи и детайли)
     Възложителят сам преценява кои фази или части от инвестиционни проекти да договори, в съответствие със спецификата на обекта, за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.
3.  Издаване на виза за проектиране. Визата за проектиране се издава от главният архитект на общината, в срок до 14 дни, въз основа на подадено заявление. 

4.  Етап на проектиране. Всички части (графични и текстови) на инвестиционните проекти се подписват от проектанта, от лицето, извършило оценката за съответствие, от възложителя и от инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна"