Изготвяне на подробна количествена сметка и остойностяването  на СМР: